Wettelijke vermeldingen

Deze website en zijn inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd door Exertis Hammer Ltd - Copyright © Exertis Hammer Ltd 2019.  Alle rechten voorbehouden. 

‘Exertis Hammer' is een geregistreerd handelsmerk van Exertis Hammer Ltd.

Exertis Enterprise Ltd

Registratienummer 02640532 

Maatschappelijke zete: Technology House, Magnesium Way, Hapton, Burnley, Lancashire, BB12 7BF

Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden gemakshalve zijn vertaald uit het Engels. De oorspronkelijke Algemene Voorwaarden in het Engels zijn leidend in het geval een mogelijke inconsistentie aanleiding geeft tot een geschil. De oorspronkelijke, Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is op aanvraag beschikbaar.

 

1. Definities:

De onderstaande termen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis: "Verkoper" staat voor Exertis Enterprise Ltd, met ondernemingsnummer 2640532 en hoofdzetel te Intec 1, Intec Business Park, Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8NE; "Koper" staat voor elke persoon, firma, bedrijf of andere organisatie aan wie een Offerte van de Verkoper is gericht; Een "Bestelling" is een bestelling van elke beschrijving die een potentiële Koper plaatst bij de Verkoper met betrekking tot producten die door de Verkoper worden verkocht of geleverd; "Producten" staat voor de producten, diensten en andere artikelen die het onderwerp vormen van een Offerte; "Offerte" staat voor elke offerte voor Producten, aanvaarding van een Bestelling of andere communicatie die door een bestuurder of andere gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper wordt uitgestuurd; Een "Contract" is een Bestelling die door de Verkoper, die een Offerte aan de Koper heeft opgemaakt, is geaccepteerd.

2. Bestelling:

2.1 Voordat de Koper een Bestelling kan plaatsen en als voorwaarde om een contract met de Verkoper te kunnen sluiten, moet de Koper het registratie- en screeningproces van de Verkoper doorlopen. De Koper moet deze Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, lezen en accepteren als hij een contract wil sluiten met de Verkoper. 

Op alle Offertes die worden opgemaakt en op alle Bestellingen die, indien ze worden geaccepteerd, door de Verkoper zijn geaccepteerd, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden die door een bestuurder of een andere gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper zijn afgeleverd, van toepassing. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden waarvan de Koper kennis geeft aan de Verkoper en/of op alle handelsgewoonten, handelspraktijken of handelswijzen.

2.3 Het plaatsen van een Bestelling naar aanleiding van een offerte of andere prijsopgave (hetzij mondeling of schriftelijk) en de levering zijn pas bindend voor de Verkoper nadat de Offerte door een bestuurder of andere behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper is geaccepteerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de verzending de prijs en/of specificaties van het Product aan te passen in overeenstemming met artikel 3 en 4.

2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te accepteren of te weigeren, zonder hiervoor een reden op te geven.

3. Producten:

3.1 Het Product moet voldoen aan de geldende specificaties die van toepassing zijn op de datum van het Contract; de Verkoper behoudt zich het recht voor om de specificatie van het Product vóór verzending te wijzigen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, vormt de verzending van het product door de Verkoper een bevestiging van de specificatie van het Product in de Bestelling. De Verkoper zal de Koper voorafgaand aan de verzending op de hoogte brengen van alle wijzigingen in de specificatie die in de Offerte is opgenomen. In dat geval heeft de Koper het recht om het Contract te beëindigen zonder verdere kosten voor beide partijen. 

3.3 Als er vóór de verzending een wijziging wordt aangebracht in de Productspecificatie kan de Verkoper de gewijzigde Productspecificatie via e-mail bevestigen of een nieuwe Offerte en/of Factuur afleveren die elke voorafgaande Offerte en/of Factuur met betrekking tot de betreffende Productspecificatie vervangt. 

4. Prijs:

4.1 De prijzen van het Product, ongeacht op welke wijze deze door de Verkoper worden opgegeven, zijn gebaseerd op de voorwaarden die op de datum van het Contract zijn bepaald; de Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van het Product te wijzigen vóór de verzending.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, vormt de verzending van het product door de Verkoper een bevestiging van de prijs van het Product in de Bestelling. De Verkoper zal de Koper voorafgaand aan de verzending op de hoogte brengen van alle wijzigingen in de prijs die in de Offerte is opgenomen. In dat geval heeft de Koper het recht om het Contract te beëindigen zonder verdere kosten voor beide partijen. 

4.3 Als er vóór de verzending een wijziging wordt aangebracht in de prijs kan de Verkoper de gewijzigde Productspecificatie via e-mail bevestigen of een nieuwe Offerte en/of Factuur afleveren die elke voorafgaande Offerte en/of Factuur met betrekking tot de betreffende prijs vervangt.

4.4 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De BTW moet door de Koper aan de Verkoper worden betaald tegen het tarief dat geldt op het moment waarop de BTW verschuldigd is.

5. Levering:

5.1 Hoewel de Verkoper alles in het werk zal stellen om het Product te leveren in overeenstemming met de vereisten van de Koper, is de Verkoper niet aansprakelijk voor de gevolgen van een laattijdige levering, ongeacht de oorzaak.  

5.2 De Verkoper mag een bestelling gedeeltelijk leveren of een bestelling in verschillende delen leveren. In dat geval zijn deze

Algemene voorwaarden van toepassing op elke deellevering en elke levering zal als een afzonderlijk contract worden beschouwd. Op vraag van de Koper zal de Verkoper het vereiste transport als vertegenwoordiger van de Koper regelen op kosten van de Koper.

5.4 Als de Verkoper een erkende koerier gebruikt om het Product te leveren, zal de verplichting van de Verkoper geacht worden voldaan te zijn bij de levering van het Product op de locatie van de Koper. In deze gevallen is de Verkoper verantwoordelijk voor het vereiste transport en de transportverzekering.

5.5 Als de Verkoper geen erkende koerier gebruikt om het Product te leveren, zal de verplichting van de Verkoper geacht worden voldaan te zijn bij de levering van het Product op de locatie van de Verkoper, hetzij rechtstreeks aan de Koper of aan de koerier die de Koper heeft geselecteerd. In deze gevallen is de Koper verantwoordelijk voor het vereiste transport en de transportverzekering.

5.6 In overeenstemming met het retourbeleid van de Verkoper, zijn als een Koper een Product retourneert de leveringskosten die betrekking hebben op de levering van het Product ten laste van de Koper, tenzij het product defect blijkt te zijn bij levering en de Koper binnen de veertien (14) dagen na ontvangst een retournummer aanvraagt bij de Verkoper. In het laatste geval zijn de leveringskosten voor rekening van de Verkoper.

6. Annulering:

6.1 De Koper mag een Contract of deel van een Contract niet annuleren wanneer dit binnen een termijn van dertig (30) dagen zal worden geleverd, tenzij de Verkoper de prijs en/of specificatie van het Product vóór verzending wijzigt. 

6.2 In overeenstemming met artikel 6.1 kan de Koper een Contract alleen annuleren met een schriftelijke kennisgeving en op voorwaarde dat de Koper de annuleringskosten, die uitdrukkelijk zijn vermeld in het Contract, aan de Verkoper betaalt. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Koper op de hoogte te brengen van de geldende annuleringstarieven bij annulering van het Contract.

7. Betaling:

7.1 De Betaling is verschuldigd voorafgaand aan de levering en na uitreiking van de Factuur door de Verkoper, tenzij de Koper passende referenties heeft opgegeven die voor de Verkoper voldoende zijn om betaling binnen de dertig (30) dagen na levering toe te staan. 

7.2 Alle betalingen moeten vóór de vervaldatum zijn uitgevoerd voordat verdere leveringen kunnen worden uitgevoerd. 

7.3 Indien de Koper een factuur op de vervaldag niet heeft betaald, heeft de Verkoper het recht om: a) naar eigen keuze rente aan te rekenen tegen een tarief van twee procent (2%) per maand; b) aan de Koper alle kosten aan te rekenen die de Verkoper maakt om de uitstaande bedragen te innen bij de Koper; c) eventuele garanties of andere ondersteuning voor de goederen of de levering van andere goederen door de Verkoper aan de Koper op te schorten, ongeacht of deze betaald zijn; en d) alle bedragen die door de Verkoper aan de Koper verschuldigd zijn te verrekenen met eventuele bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, ongeacht de aard van deze bedragen. 

8. Acceptatie:

8.1 Elk Product wordt veertien (14) dagen na ontvangst van het desbetreffende Product door de Koper geacht aanvaard te zijn door de Koper, tenzij de Koper een retournummer heeft aangevraagd in overeenstemming met het retourbeleid van de Verkoper.

8.2 De Koper kan alleen in de volgende omstandigheden een retournummer aanvragen bij de Verkoper binnen de twee (2) dagen na ontvangst van het Product: (a) Een geleverd Product verschilt van het Product dat vermeld is in de Offerte; of (b) Het Product is beschadigd tijdens transport, maar dit alleen wanneer de erkende koerierdienst van de Verkoper is gebruikt om het Product te leveren. 

8.3 De Verkoper zal een retour slechts verwerken indien de Koper het Product hetzij persoonlijk of via een koerierdienst teruglevert binnen de veertien (14) dagen na de uitreiking van een retournummer, indien het retournummer duidelijk op de verpakking van het product is vermeld en, indien van toepassing, een foutenrapport bij het geretourneerde Product is gevoegd.

8.4 De Verkoper mag de Koper naar eigen oordeel en in overeenstemming met het retourbeleid van de Verkoper extra kosten aanrekenen als het Product niet wordt geretourneerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in het retourbeleid.

9. Garantie:

9.1 De Verkoper garandeert dat het Product vrij is van materiële en productiefouten die optreden bij normaal gebruik en onderhoud gedurende honderd tachtig dagen (180 dagen) vanaf de leveringsdatum en zal alle redelijke inspanningen doen om het eventuele voordeel van uitgebreide garantietermijnen dat de fabrikant van het Product aan de Verkoper verleent ook aan de koper te verlenen. Deze kunnen in de vorm van een creditnota zijn die goed is voor de huidige waarde van het Product en waardeverminderingprincipes. 

9.2 Als het Product buiten de Garantietermijn of verlengde garantieperiode valt die door de fabrikant van het Product worden voorzien, mag de Verkoper de Koper een reparatiekost aanrekenen, het Product ongerepareerd naar de Koper terugsturen of het Product vernietigen. 

9.3 De aansprakelijkheid van de Verkoper in het kader van de garantie voorzien in artikel 9.1 is beperkt tot de reparatie of vervanging (inclusief, maar niet beperkt tot, een alternatief model of een eerder gerepareerd exemplaar als vervanging), naar eigen oordeel van de Verkoper, van het deel van het Product waarin een defect is vastgesteld binnen de Garantietermijn en indien dit defect binnen de veertien (14) dagen na vaststelling aan de Verkoper is gemeld. Indien de Verkoper een defect bevestigt, zal deze de vereiste reparatie of vervanging uitvoeren zonder kosten voor de Koper.

9.4 De Koper is verantwoordelijk voor het retourneren van het product aan de Verkopen per koerier en alle leveringskosten die de partijen maken om het Product of onderdelen van het Product naar de andere partij te verzenden in het kader van de voormelde garantie moeten in elk geval door de verzendende partij worden betaald.

9.5 Bij melding van een defect zal de Koper een retournummer aan de Verkoper vragen met betrekking tot het betreffende Product, in overeenstemming met het retourbeleid van de Verkoper. Na ontvangst van een retournummer van de Verkoper kan de Koper het defecte Product, samen met een gedetailleerd rapport van het vermeende defect, retour zenden naar de Verkoper.

9.6 Geretourneerde Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en schoon worden verzonden. Producten die niet op deze manier worden verzonden, zullen, naar het oordeel van de Verkoper, worden geweigerd of er zal een extra vergoeding worden aangerekend om de extra kosten te dekken. Bij Producten die voor reparatie onder garantie worden geretourneerd, moet een kopie van de originele factuur worden gevoegd, of moeten het nummer van de originele factuur en de aankoopdatum worden vermeld.

9.7 De verplichtingen van de Verkoper in het kader van de garantie gelden alleen indien het Product correct is gebruikt. De Verkoper heeft geen enkele verplichting met betrekking tot elk Product dat is aangepast zonder de goedkeuring van de Verkoper of dat onderhevig is geweest aan ongewone fysieke of elektrische belasting. De reparatie of vervanging van een Product door de Verkoper in het kader van de garantie verlengt de oorspronkelijke garantietermijn van het betrokken Product of delen van het Product niet.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid:

10.1 De Koper vertrouwt op zijn eigen vaardigheid en oordeel bij de beoordeling van de geschiktheid en compatibiliteit van het Product voor zijn doeleinden en de Verkoper accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele kennis die hij mogelijk heeft over het doel waarvoor het Product worden geleverd. 

10.2 Met uitzondering van de bepalingen van artikel 9 hierboven en van Sectie 12 van de Sale of Goods Act uit 1979 (wetgeving van het Verenigd Koninkrijk over de verkoop van goederen), worden alle expliciete of impliciete, wettelijke of andere voorwaarden, garanties en aansprakelijkheden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en de Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade, ongeacht de oorzaak, waaronder, maar niet beperkt tot, directe of gevolgschade, winstderving, verlies van gebruik of een ander economisch verlies. Niets in deze Algemene voorwaarden of in een Contract mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting van de aansprakelijkheid van de Verkoper in het geval van nalatigheid of een opzettelijke fout van de Verkoper zelf, zijn medewerkers of vertegenwoordigers, wanneer dit leidt tot een overlijden of persoonlijk letsel. 

10.3 Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze Algemene Voorwaarden wordt beperkt tot de prijs van de, in het kader van de overeenkomst, door de verkoper aan de koper geleverde producten.

11. Overmacht:

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van een Contract wanneer deze omstandigheden worden veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de Verkoper valt.

12. Wijzigingen: 

De Verkoper mag wijzigingen aanbrengen in de Producten die geen invloed hebben op de fysieke uitwisselbaarheid of prestaties van de Producten en die niet vereist zijn voor de veiligheid of om te voldoen aan de specificatie van de Producten, zonder voorafgaande goedkeuring door of kennisgeving aan de Koper.

13. Eigendom en risico's:

13.1 Als de Verkoper een erkende koerier gebruikt om het Product te leveren, zal het risico van het Product overgaan op de Koper bij levering op de locatie van de Koper.

13.2 Als de Koper het Product ophaalt op de locatie van de Verkoper of als een koerier, die is geselecteerd door de Koper, het product ophaalt op de locatie van de Verkoper in opdracht van de Koper zal het risico van het Product overgaan op de Koper bij ontvangst van het Product op de locatie van de Verkoper of, indien van toepassing, op de koerier die door de Koper is geselecteerd.

13.3 Niettegenstaande de levering van en de overdracht van het risico van het Product en niettegenstaande eventuele andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, behoudt de Verkoper zich het beschikkingsrecht over elk deel van het Product voor en gaat het eigendom niet over naar de Verkoper tot de Verkoper de volledige betaling voor deze artikelen en voor alle andere producten die door de Verkoper aan de Koper zijn geleverd, eventuele vertragingsrente zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden en alle andere gelden die de Koper om een andere reden aan de Verkoper verschuldigd is in contanten of in beschikbare fondsen heeft ontvangen. 

14. Exportregelgeving:

14.1 De Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele licenties, inschrijvingen, vergunningen of goedkeuringen die noodzakelijk of aanbevolen zijn voor de import, promotie en verkoop van Producten buiten de EU. De Verkoper zal hiervoor redelijke bijstand en ondersteuning bieden.

14.2 Als de Koper de Producten doorverkoopt, zal de Koper moeten voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving inzake het op de markt brengen en de verkoop van deze Producten, en aan alle voorwaarden die hiervoor licenties, inschrijvingen, vergunningen of goedkeuringen vereisen, zoals beschreven in artikel 14.1.

14.3 Alle Producten die de Verkoper verkoopt en die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten van Amerika (“VS") zijn onderworpen aan de “Export Administration Regulations” van het United States Department of Commerce ("U.S.D.C."). Volgens deze voorschriften moet eerst de toestemming van het U.S.D.C. worden verkregen voordat dergelijke Producten uit het Verenigd Koninkrijk mogen worden geëxporteerd. De Koper zal de Verkoper op de hoogte brengen van alle gebieden waarnaar de Producten worden geïmporteerd en zal verantwoordelijk zijn voor de exportkosten en de kosten voor alle vereiste goedkeuringen met betrekking tot exportbeperkingen en importvergunningen.

14.4 De Koper stemt ermee in om bij de wederverkoop of andere verkoop van deze Producten die hij van de Verkoper koopt de wet- en regelgeving inzake exportbeperkingen in de VS en eventuele exportbeperkingen in het Verenigd Koninkrijk, inclusief eventuele latere wijzigingen, volledig na te leven.

15. Beëindiging:

15.1 Indien de Koper een verplichting in het kader van een Contract niet naleeft, een betaling niet uitvoert vóór de vervaldatum of insolvent wordt, op enige manier niet in staat is om zijn schulden af te betalen of indien hij een Contract overdraagt of probeert over te dragen, dan mag de Verkoper, naar eigen oordeel, elk lopend Contract beëindigen. De Verkoper moet de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen met onmiddellijke ingang (behalve dat de Koper tien (10) dagen heeft om een inbreuk te remediëren (indien herstelbaar), bij gebreke waarvan de beëindiging van kracht wordt aan het einde van de periode van tien (10) dagen). Een eventuele niet-invordering door of toegeeflijkheid van de Verkoper met betrekking tot de Koper vormt geen beperking van de rechten van de Verkoper in het kader van deze Algemene voorwaarden.

15.2 De Koper zal de Verkoper (met name de interne auditfunctie van de Verkoper) onmiddellijk op de hoogte brengen als hij kennis neemt van of redenen heeft om te vermoeden dat er frauduleuze activiteiten of wanpraktijken plaatsvinden die direct of indirect verband houden met het voorwerp van een Contract. Als de Koper de Verkoper hiervan niet op de hoogte brengt, zal dit verzuim worden beschouwd als een onherstelbare materiële schending van de Algemene voorwaarden.

15.3 Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere oplossingen die de Verkoper zou kunnen hebben, kan de Verkoper, als deze gegronde redenen heeft om te geloven dat de Koper of een onderaannemer van de Koper fraude of wanpraktijken heeft gepleegd die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van een Contract, naar eigen oordeel de verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot het betrokken deel van of tot het volledige Contract (indien van toepassing) opschorten. De opschorting duurt zolang de Verkoper het nodig acht om de vermeende fraude of wanpraktijken te onderzoeken.

16. Bescherming van gegevens:

De Verkoper voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De Verkoper mag de persoonlijke gegevens van de Koper gebruiken om bestellingen te verwerken en op vragen of feedback te antwoorden. De Verkoper kan deze gegevens eveneens gebruiken om contact met de Koper op te nemen over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of evenementen in de toekomst en om de behoeften en het bedrijf van de Koper beter te leren kennen.

De Verkoper houdt internetstatistieken bij, waaronder over het gebruik van de website en patronen in zoekmachines, voor de ontwikkeling van het ontwerp en de lay-out van zijn website.

17. Verrekening 

17.1 De Verkoper heeft het recht te allen tijde het recht om elke schuld van de Koper ten opzichte van de Verkoper te verrekenen met elke schuld van de Verkoper ten opzichte van de Koper, en dit zowel voor lopende als toekomstige schulden en ongeacht of deze schuld ontstaat in het kader van deze Algemene Voorwaarden.  Als de Verkoper zijn rechten in het kader van dit artikel uitoefent, zal dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan andere rechten of rechtsmiddelen in het kader van deze Algemene Voorwaarden.

17.2 Alle verschuldigde bedragen in het kader van deze Algemene voorwaarden moeten volledig door de Koper aan de Verkoper worden betaald zonder enige verrekening, tegenvordering, korting of inhouding.

18 Toewijzing, variatie en rechten van derden:

18.1 De Verkoper mag alle of een deel van zijn rechten in het kader van deze Algemene voorwaarden met een schriftelijke kennisgeving toewijzen aan de Koper. 

18.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of te vervangen, zonder hiervoor een reden te vermelden.  De Verkoper zal de Koper niet op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden, maar zal alle documentatie bijwerken met de aangepaste Algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen of herzieningen van de Algemene voorwaarden regelmatig te controleren alvorens een Contract te sluiten met de Verkoper.

18.3 De partijen willen niet dat een derde partij het recht heeft om bepalingen van deze Algemene voorwaarden af te dwingen in het kader van de Contracts Act van 1999 (inzake de rechten van derden) of anderszins, behalve wanneer deze derde een houder van rechten is in het kader van een Contract in overeenstemming met artikel 18.1.

19. Anti-omkoping en anticorruptie

19.1 De Koper verbindt zich ertoe alle geldende wetten, verordeningen en regelgeving inzake anti-omkoping en anticorruptie, waaronder, maar niet beperkt tot, de Bribery Act van 2010 (“Relevante Vereisten”) na te leven.

19.2 De Koper moet eigen beleidsregels en procedures hebben en onderhouden om de naleving van de Relevante Vereisten te garanderen en zal deze waar nodig afdwingen.

19.3 Een schending van dit artikel 19 wordt beschouwd als een materiële schending van de overeenkomst.

20. Toepasselijk recht: Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden volgens het Engelse recht. De partijen stemmen ermee in dat de Engelse rechtbanken exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen over deze Overeenkomst. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank als nietig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, dan blijft deze bepaling volledig van kracht in alle andere omstandigheden. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank als nietig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, dan blijven deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

21. Beperkingen

21.1 Kritieke toepassingen. De producten mogen zonder de schriftelijke goedkeuring van de Verkoper niet (a) gebruikt worden als cruciale onderdelen in levensinstandhoudingsapparatuur of systemen en evenmin (b) worden gebruikt in andere kritieke applicaties.

Levensinstandshoudingsapparaten of systemen zijn bestemd om het leven te ondersteunen of in stand te houden en waarvan van de niet- of slechte uitvoering redelijkerwijze verwacht kan worden letsel bij de gebruiker te veroorzaken. Cruciale onderdelen van leveninstandhoudingapparaten- of systemen zijn die onderdelen waarvan de niet of slechte werking òf de veiligheid òf de effectiviteit kunnen aantasten. Cruciale applicaties zijn die applicaties waarvan de niet of slechte werking direct of indirect de dood, persoonlijk letsel of ernstige materiële of milieuschade zou kunnen veroorzaken.

Als de Koper een dergelijk product voor cruciale applicaties of als cruciaal onderdeel van een levensinstandhoudingsapparaat of systeem koopt, gebruikt of verkoopt, dan vrijwaart Koper Verkoper en haar dochterondernemingen, onderaannemers, filialen alsmede haar bestuurders , functionarissen en medewerkers voor alle aanspraken, kosten, schade, uitgaven en redelijke advocaatkosten die direct of indirect voortvloeien uit alle claims wegens productaansprakelijkheid, persoonlijk letsel of dood veroorzaakt op wat voor manier dan ook vanwege een cruciale applicatie, ongeacht of Verkoper en diens dochterondernemingen, onderaannemers of filialen nalatig waren in het ontwerp, de uitvoering of de waarschuwingen betreffende het product.

21.2 Automobieltoepassingen Vrijwaring en Verplichte Kennisgeving. Deproducten zijn niet ontworpen of bestemd voor gebruik in automobieltoepassingen tenzij daarvoor specifiek aangewezen door de Verkoper. Uitsluitend Koper neemt het het risico en de aansprakelijkheid op zich en vrijwaart Verkoper v tegen alle aanspraken, kosten, schaden en uitgaven en redelijke advocaatkosten, die direct of indirect voortvloeien uit alle claims wegens productaansprakelijkheid, persoonlijk letsel, dood of materiële schade die direct of indirect resulterend uit elk gebruik van niet voor automobielen geschikte producten in automobieltoepasingen. De Koper dient te bewerkstelligen dat de koopovereenkomst tussen Koper en elke klant van de Koper inhouden (1) dat de producten niet ontworpen of bestemd zijn voor gebruik in een automobieltoepassing, tenzij daarvoor specifiek aangewezen door de Verkoper en (2) dat zulk een klant van Koper Verkoper schadeloos stelt voor en vrijwaart tegen alle claims, kosten, schaden en uitgaven redelijke advocaatkosten die direct of indirect voortvloeien uit elke claim van productaansprakelijkheid of persoonlijk letsel, die direct of indirect veroorzaakt zijn door het gebruik van niet voor een automobiel geschikte producten in automobieltoepassingen.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door het gebruik van deze website, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel daarvan, moet u deze website niet gebruiken. 

De termen 'Exertis Enterprise', 'Exertis Hammer', 'Hammer plc’, ‘Hammer’, ‘Hammer France SAS’, ‘Hammer GmbH’, ‘Hammer Netherlands BV’, ‘V2E Nordics AB’ en ‘V2E Belgium BVBA’, 'we' of 'wij' verwijzen naar Exertis Hammer Ltd, de eigenaar van deze website, met sociale zetel Intec 1, Intec Business Park, Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8NE UK. Het ondernemingsnummer is 05301368 van Engeland en Wales. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.
 • Door het gebruik van deze website en het alzo akkoord gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord dat Exertis Enterprise gebruik maakt van cookies, in overeenstemming met de voorwaarden van het privacy- en cookies-beleid van Exertis Enterprise.
 • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, in de ruimste mate toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat onze eigendom is of waarvan we licentiehouder zijn. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie anders dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, is verboden.
 • Alle handelsmerken op deze website die niet het eigendom zijn van de exploitant of die aan hem in licentie zijn gegeven, worden erkend.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit uitmaken.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent niet dat we instemmen met deze website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website(s) waarnaar de koppeling verwijst.
 • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die uit het gebruik van de website voortvloeien, zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Klik hier om onze GDPR Privacyverklaring te lezen.

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen. Deze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te helpen verbeteren door, bijvoorbeeld, het opslaan van de browsgeschiedenis, uw voorkeuren en uw log-in details. Ze laten ons ook toe om het volume en de aard van de bezoekers te volgen, zodat we onze service kunnen verbeteren.

We kunnen zowel 'sessie' als 'permanente' cookies op de website gebruiken. Sessie-cookies worden uit uw computer verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat u deze verwijderd, of totdat ze een bepaalde einddatum bereiken. Wij zullen de sessie-cookies gebruiken om u te volgen terwijl u op de website navigeert, om fraude te voorkomen en om de beveiliging van onze website te verhogen.

Wij zullen de permanente cookies gebruiken om onze website in staat te stellen u te herkennen bij een volgend bezoek en om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen. U kunt ook cookies die al zijn ingesteld verwijderen. Als u cookies uitschakelt, kunt u echter uw surfervaring beperken. Als u uw browser niet zo instelt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies.

Soorten retour

Niet werkend bij aankomst (Dead on arrival, DOA)

Exertis Enterprise biedt een DOA garantieperiode van 14 dagen na factuurdatum voor de meeste producten. Binnen deze periode zal elk product dat door Exertis Enterprise als DOA werd bevestigd en dat door onze 14 dagen DOA-periode wordt gedekt, een materiaalretour toestemmingsnummer (Return Material Authorisation, RMA) ontvangen. Klanten die een DOA-product ontvangen, komen in aanmerking voor een vroegtijdige vervanging, zolang de voorraad strekt.

Retour onder garantie

Exertis Enterprise biedt een garantieperiode van 180 dagen vanaf de datum van levering. Na deze periode zal Exertis Hammer alle redelijke inspanningen doen om van het voordeel van een verlengde fabrieksgarantie te kunnen genieten. Het product moet binnen de garantieperiode van de fabrikant worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor een retour onder garantie.

Beschadigd tijdens het transport

Als een zending tijdens het transport blijkt beschadigd te zijn, dan doet u een van de volgende doen:

 1. Weiger de goederen als zijnde beschadigd
 2. Teken voor de goederen af als zijnde beschadigd
 3. In beide gevallen moet u Exertis Enterprise binnen de twee werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van uw actie

Fysieke schade aan het product

Als fysieke schade bij een product wordt vastgesteld, moet u Exertis Enterprise binnen de twee werkdagen na ontvangst hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Retour aanvragen

Ofwel vult u een online retouraanvraag in, ofwel een gedownload formulier (Excel-document) dat u als bijlage aan een e-mail naar request@hammerplc.com verstuurt, samen met een eventueel aanvullende spreadsheet voor retours met een groot volume.

Retourtoestemming (Return authorisation, RMA) 

 • Retours worden toegestaan of geweigerd (gewoonlijk binnen de 24 uur).
 • Toegestane retours ontvangen een RMA-nummer dat 14 dagen geldig is vanaf de datum van afgifte door Exertis Enterprise.
 • Als een onvolledig ingevuld formulier wordt ontvangen, zal dit leiden tot een vertraging in de afgifte van uw RMA-nummer. 
 • Het indienen van een verzoek om een vroegtijdige vervanging, garandeert niet dat dit zal worden toegekend. De vroegtijdige vervanging van units wordt alleen toegekend onder voorbehoud van de voorraad bij Exertis Enterprise. 
 • Het indienen van een verzoek om te crediteren, garandeert niet dat u een creditering wordt toegekend.

 

Fysieke retour van goederen

 • Alle producten moeten binnen 14 dagen na de datum van afgifte van de RMA worden geretourneerd. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot annulering van de toestemming tot retour.
 • De producten moeten per koerier naar het volgende adres worden teruggestuurd (elk product dat per post wordt teruggestuurd kan worden geweigerd, omdat dit de fabrieksgarantie mogelijk ongeldig maakt):
  Exertis Enterprise 
  Returns Department
  Intec 1, Intec Business Park
  Wade Road
  Basingstoke
  Hampshire RG24 8NE
  UK

 

RMA's voor creditering

 • Goederen die worden geretourneerd om te worden gecrediteerd, moeten en binnen de 14 dagen naar Exertis Enterprise worden teruggestuurd. Indien Hammer de goederen niet binnen de 14 dagen na de datum van uitgifte heeft ontvangen, behoudt Exertis Enterprise zich het recht voor om bij elke creditering die daarop plaatsvindt een vergoeding aan te rekenen voor het opnieuw in voorraad nemen.
 • Alle producten die worden geretourneerd om te worden gecrediteerd, moeten zich in de originele verpakking bevinden, inclusief alle toebehoren zoals kabels, handleidingen, banden, frames enz. Elk product dat niet in deze toestand wordt geretourneerd, zal naar u worden teruggestuurd en zal niet worden gecrediteerd.
 • Alle producten worden bij hun retour door Exertis Enterprise getest. Specifieke producten worden naar de fabrikant gestuurd voor meer gedetailleerde testen en analyses. Zodra alle tests zijn voltooid, zal uw account worden gecrediteerd. De waarde van dit krediet kan mogelijk niet overeenstemmen met de oorspronkelijke factuurwaarde van de goederen, maar zal rekening houden met de leeftijd van de goederen in overeenstemming met het crediteringsprogramma van de desbetreffende fabrikant. 

RMA's voor herstelling/vervanging onder garantie of inspectie

 • Alle producten die worden geretourneerd voor herstelling/vervanging onder garantie of die worden geretourneerd voor inspectie, moeten zich in hun oorspronkelijke verpakking of een verpakking van dezelfde kwaliteit bevinden. Alle accessoires zoals kabels, handleidingen, tapes, frames enz. mogen niet met het product worden geretourneerd, tenzij u het retourneert om te worden gecrediteerd.
 • Goederen die we niet binnen hun garantieperiode ontvangen, zullen niet langer door de garantie worden gedekt.
 • Elk product dat vervolgens buiten garantie blijkt te zijn of fysieke schade blijkt te hebben geleden, zal ofwel het onderwerp uitmaken van een herstellingsvergoeding, on hersteld worden teruggestuurd of kan in sommige gevallen door de fabrikant worden vernietigd
 • Als u een item voor herstelling of vervanging onder garantie retourneert, kunt u een alternatief model of eerder hersteld apparaat ter vervanging terugkrijgen. Als de fabrikant niet in staat is om het product te herstellen/vervangen, dan zal er een creditnota worden opgemaakt.
 • Het herstellingsproces onder garantie van de fabrikant kan tussen de 4 a 6 weken in beslag nemen. Als het herteld/vervangend product echter vroeger van de fabrikant wordt ontvangen, wordt dat bij ontvangst naar u verzonden..

Klik hier om onze moderne slavernijverheidsverklaring te lezen.